Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasza szkoła / Integracja

Integracja

Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi
to szkoła, gdzie likwiduje się nie tylko bariery architektoniczne, ale także bariery społeczne. W 2011 roku w szkole powstała pierwsza  klasa integracyjna,
w której uczą się i współpracują dzieci zdrowe oraz dzieci niepełnosprawne.
W trakcie trzeciego roku funkcjonowania klasy integracyjnej z całą pewnością możemy stwierdzić, iż dzięki uczęszczaniu do takiej klasy, uczniowie nabywają umiejętności postrzegania oraz traktowania odmienności jako czegoś naturalnego. Kontakt dzieci zdrowych – pełnosprawnych z niepełnosprawnym kolegą lub koleżanką, kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi. Jednocześnie skłania do większej wyrozumiałości
i otwartości. Możliwość konfrontacji własnych trudności lub ograniczeń
z codziennymi zmaganiami i przeciwnościami osób niepełnosprawnych uczy cierpliwości w pokonywaniu szkolnych i pozaszkolnych przeszkód oraz pokory. W 2013 roku została otwarta kolejna i mamy nadzieje nie ostatnia klasa integracyjna.

 

„ Integracja to bycie razem, to wspólne przeżywanie”

 Termin integracja pochodzi z łaciny (integro) i oznacza proces tworzenia się całości z jakiejś części, zespalania poszczególnych elementów w całość. Sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasy integracyjne umożliwiają włączenie dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych,

a tym samym rozwinięcie między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i ,,uczyć”, jak żyć
w normalnym społeczeństwie, ponieważ klasy integracyjne są miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, uczą akceptacji odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

 

Nauka w klasie integracyjnej

 

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący- nauczyciel przedmiotów oraz nauczyciel wspomagający – oligofrenopedagog. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednak realizowane przez nauczyciela wiodącego treści kształcenia są odpowiednio dostosowywane przez nauczyciela wspomagającego do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka niepełnosprawnego. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują
na lekcji, wspierając się na tym samym temacie, jednak w stopniu zależnym
od indywidualnych, własnych możliwości intelektualnych oraz fizycznych.

Każdego dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
z poradni psychologiczno – pedagogicznej ma opracowywany w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). W programie tym są zawarte cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. IPET - konstruowany jest przez zespół, w którego skład wchodzą nauczyciele oraz specjaliści pracujący z dzieckiem. Każdy IPET jest na bieżąco modyfikowany oraz po zakończonym semestrze poddawany ewaluacji, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu rozwoju ucznia.

 

Co zyskują dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej?

- mała liczba uczniów w klasie (15-20 os.),

- możliwość realizacji obowiązku szkolnego w przyjaznym środowisku,

- fachową opiekę terapeutyczną (pedagog specjalny, pedagog szkolny),

- nowe przyjaźnie z rówieśnikami,

- stałe dostosowywanie treści programowych do indywidualnych możliwości uczniów,

- swobodę funkcjonowania w środowisku osób pełnosprawnych,

- sprzyjające warunki do pełniejszego rozwoju społecznego i emocjonalnego,

-dziecko staje się coraz bardziej samodzielne,

- poczucie bezpieczeństwa.

 

Co zyskują dzieci zdrowe w klasie integracyjnej?

- wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych,

- diagnozowanie potrzeb każdego ucznia,

 - „inność” nie jest dla nich zjawiskiem zaskakującym,

- realizują program nauczania szkoły masowej, a ponadto mają wyjątkowo troskliwą opiekę (dwóch nauczycieli),

-mniejsze ryzyko zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

-nauka nawiązywania prawidłowych kontaktów,

- nauka niesienia pomocy innym.

 

„ Integracja to bycie razem, to wspólne przeżywanie”

 Termin integracja pochodzi z łaciny (integro) i oznacza proces tworzenia się całości z jakiejś części, zespalania poszczególnych elementów w całość. Sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasy integracyjne umożliwiają włączenie dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych,

a tym samym rozwinięcie między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i ,,uczyć”, jak żyć
w normalnym społeczeństwie, ponieważ klasy integracyjne są miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, uczą akceptacji odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

 

Nauka w klasie integracyjnej

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący- nauczyciel przedmiotów oraz nauczyciel wspomagający – oligofrenopedagog. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednak realizowane przez nauczyciela wiodącego treści kształcenia są odpowiednio dostosowywane przez nauczyciela wspomagającego do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka niepełnosprawnego. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują
na lekcji, wspierając się na tym samym temacie, jednak w stopniu zależnym
od indywidualnych, własnych możliwości intelektualnych oraz fizycznych.

Każdego dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
z poradni psychologiczno – pedagogicznej ma opracowywany w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). W programie tym są zawarte cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. IPET - konstruowany jest przez zespół, w którego skład wchodzą nauczyciele oraz specjaliści pracujący z dzieckiem. Każdy IPET jest na bieżąco modyfikowany oraz po zakończonym semestrze poddawany ewaluacji, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu rozwoju ucznia.

 

Co zyskują dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej?

- mała liczba uczniów w klasie (15-20 os.),

- możliwość realizacji obowiązku szkolnego w przyjaznym środowisku,

- fachową opiekę terapeutyczną (pedagog specjalny, pedagog szkolny),

- nowe przyjaźnie z rówieśnikami,

- stałe dostosowywanie treści programowych do indywidualnych możliwości uczniów,

- swobodę funkcjonowania w środowisku osób pełnosprawnych,

- sprzyjające warunki do pełniejszego rozwoju społecznego i emocjonalnego,

-dziecko staje się coraz bardziej samodzielne,

- poczucie bezpieczeństwa.

 

Co zyskują dzieci zdrowe w klasie integracyjnej?

- wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych,

- diagnozowanie potrzeb każdego ucznia,

 - „inność” nie jest dla nich zjawiskiem zaskakującym,

- realizują program nauczania szkoły masowej, a ponadto mają wyjątkowo troskliwą opiekę (dwóch nauczycieli),

-mniejsze ryzyko zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

-nauka nawiązywania prawidłowych kontaktów,

- nauka niesienia pomocy innym.

 

Redakcja strony: Integracja Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Niedbała Magdalena
  • Pierwsza publikacja:Niedbała Magdalena 2016-05-09 20:24:54
  • Aktualizacja publikacji:Niedbała Magdalena 2016-05-09 20:25:05
  • Wytworzenie publikacji:Niedbała Magdalena 2016-05-09 20:24:54
  • Zatwierdzenie informacji:Niedbała Magdalena 2016-05-09 20:24:54
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Stanisława Staszica 47,
41-250 Czeladź,
tel.: 32 265 22 90

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl