Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3.czeladz.pl/

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane elementy nie posiadają treści alternatywnej oraz opisu alternatywnego,
 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane hiperłącza nie posiadają ostrzeżenia o otwarciu treści w nowym oknie,
 • wybrane treści posiadają nieprawidłowo zdefiniowaną listę nagłówków.

Rozpoczeliśmy szereg działań wraz z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Ćwikiel, adres e-mail: d.adam@sp3.czeladz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 265 22 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi mieści się przy ul. Stanisława Staszica 47 w Czeladzi.

Na czas wsiadania i wysiadania ucznia niepełnosprawnego ruchowo, jest możliwość zaparkowania samochodu bezpośrednio przed wejściem głównym do szkoły, przy podjeździe dla wózków inwalidzkich. Nie ma możliwości postoju na tym miejscu, ponieważ korzysta z niego także bus przywożący do szkoły dzieci z niepełnosprawnością.

Przed szkołą nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Na wniosek zainteresowanego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi wydaje zgodę na parkowanie przed wejściem głównym.

Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia na parterze budynku (w tym sekretariat szkoły) są dostępne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, na parterze znajduje się też toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Dostęp na wózku inwalidzkim do pomieszczeń na piętrach jest możliwy za pomocą schodołaza obsługiwanego przez przeszkolonego pracownika szkoły.

Szkoła nie posiada udogodnień dla osób niedosłyszących.  Osoby niedosłyszące mogą kontaktować się pisemnie przez email:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

do góry