Nasza Szkoła

19 Lutego 2024

nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 3 Im. Janusza Korczaka w Czeladzi
Jesteśmy szkołą integracyjną od 13 lat.

Czym jest integracja?
Dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne tworzą jeden zespół.
Łączy je proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy.

Co daje integracja w szkole?
Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:
- starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku,
- nabierają większej pewności siebie,
- odnajdują swoje miejsce na Ziemi, co w przyszłości umożliwi im lepszy kontakt z innymi.
Dzieci pełnosprawne w kontakcie z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się:
- większej tolerancji wobec innych,
- odpowiedzialności i życzliwości,
- wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

Jak zapisuje się uczniów do klas integracyjnych?
Dzieci niepełnosprawne do klasy kwalifikuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej, natomiast dzieci zdrowe zapisywane są na podstawie zgody opiekunów prawnych dziecka.

Co jest potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?
Należy zgłosić się do rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej najlepiej w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w klasie 1.
Do uzyskania orzeczenia potrzebne są następujące dokumenty:
1. Pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie orzeczenia.
2. Aktualna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna.
3. Opinia o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola, opracowana przez nauczycieli, wychowawców grup lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.

Czas do szkoły...
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy przynieść do szkoły do końca czerwca, aby od 1 września rozpoczęła się jego realizacja.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Ma dwie dodatkowe godziny pracy ze specjalistą.
Ma możliwość nauki w indywidualnym, dostosowanym do swoich potrzeb i możliwości psychofizycznych tempie.

Orzeczenie, a opinia
Orzeczenie
Kto wydaje?
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.
Czego dotyczy?
Orzeczenie dotyczy potrzeby kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa, niesłyszący, niewidomi, spektrum autyzmu, niepełnosprawność sprzężona, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym).
Zalecenia:
Placówka jest zobowiązana do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu np. specjalnej organizacji kształcenia z uwagi na niepełnosprawność, objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi.
Opinia
Kto wydaje?
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.
Czego dotyczy?
Opinia dotyczy zazwyczaj trudności edukacyjnych np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dostosowanie wymagań, objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
Zalecenia:
Zajęcia: Korekcyjno- Kompensacyjne, Dydaktyczno- Wyrównawcze, Wskazania do bieżącej pracy z dzieckiem.

Jak wygląda nauka w klasie integracyjnej?
W klasie integracyjnej realizowany jest program nieróżniący się niczym od tego, z którym spotykają się dzieci w klasach standardowych. Jedyna różnica dotyczy obecności od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych, a liczba uczniów w klasie integracyjnej nie może przekroczyć 20.

Dodatkowa pomoc nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.
Wspiera dzieci niepełnosprawne, najczęściej we współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia w klasie. Przedstawia rodzicom szczegółowe informacje na temat tego, jak radzi sobie ich dziecko. Dzięki temu mogą dowiedzieć się m.in. jak pomóc dziecku, gdy ma problemu w nauce.

Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.
Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, w którym zawarte są cele, metody odraz formy wykorzystywane w pracy z uczniem.

Specjaliści pracujący w naszej szkole:
- surdopedagog,
- tyflopedagog,
- logopeda,
- socjoterapeuta,
- fizjoterapeuta,
- psycholog,
- trenerzy umiejętności społecznych,
- oligofrenopedagodzy.

Działania nauczycieli i pracowników szkoły.
Dużym osiągnięciem wychowawczym jest to, że dzieci potrafią sobie nawzajem pomagać, nie zostawiają kolegów niepełnosprawnych w potrzebie.
Po kilkunastu latach pracy klas integracyjnych, nasza cała społeczność szkolna jest pozytywnie nastawiona do dzieci niepełnosprawnych.
Te zaś są zadowolone, uśmiechnięte i lubią chodzić do szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

LINK do filmu z prezentacją na naszym FB

do góry