Strona główna/Projekty 2023/2024/Z kulturą mi do twarzy

Z kulturą mi do twarzy

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"
Cele projektu:
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Imię i nazwisko lidera projektu: Agnieszka Oleksiak
Imiona i nazwiska pozostałych osób prowadzących projekt: Katarzyna Mogielska, Klaudia Gorla
Uczestnicy projektu: uczniowie klas I-IV
Czas trwania projektu: Wrzesień 2023 - Czerwiec 2024

do góry